ZDIEĽAŤ

Jednou z povinností prevádzkovateľa pri monitorovaní priestorov prístupných verejnosti na základe § 15 ods. 7 zákona je povinnosť tento priestor zreteľne označiť. Pri označovaní monitorovaného priestoru prístupného verejnosti odporúčame prevádzkovateľom brať do úvahy nasledujúce kritériá:
• charakter monitorovaného miesta,
• dotknuté osoby,
• jednoznačnosť označenia monitorovaného priestoru (použitie piktogramu, textu, kombinácie piktogramu a textu).

1. OZNAČENIE MONITOROVANÉHO PRIESTORU Z HĽADISKA CHARAKTERU MIESTA MONITOROVANÉHO KAMEROVÝM SYSTÉMOM

Pri označovaní priestoru prístupného verejnosti monitorovaného kamerovým systémom je nevyhnutné, aby prevádzkovateľ bral ohľad na charakter miesta, ktoré monitoruje (napr. nákupné centrum, verejný park, ulica, ihrisko, obchod).

Prevádzkovateľ by mal zreteľnosť označenia monitorovaného priestoru prispôsobiť počtu a charakteru štandardných vstupov do tohto priestoru (napr. vstupné dvere, vstupná brána do parku, vstup do prevádzky / budovy občianskej vybavenosti, vjazd do garáže, vjazd na monitorovanú ulicu a pod.).

Prevádzkovateľom odporúčame, aby označenie monitorovaného priestoru zodpovedalo spôsobu, akým dotknutá osoba prirodzene (štandardne) do daného priestoru vstupuje. Ak sa do priestoru vstupuje dverami, je vhodné označenie umiestniť na dvere do výšky očí; ak je vstup do monitorovaného priestoru prehradený závorou, ktorá sa otvára, je vhodné toto označenie umiestniť na ňu alebo do jej blízkosti. V prípade, ak do monitorovaného priestoru možno vstúpiť viacerými spôsobmi, z ktorých len niektoré sú štandardné (napr. chodec vstupujúci na monitorované parkovisko štandardným spôsobom – chodníkom pre chodcov a chodec vstupujúci na monitorované parkovisko neštandardným spôsobom – cez zatrávnenú plochu), požiadavka zreteľného označenia vstupu sa považuje za splnenú, ak je označenie umiestnené v mieste každého štandardného vstupu do monitorovaného priestoru.

Ak nastane situácia, kedy nie je možné označiť monitorovaný priestor pri vstupe, prevádzkovateľ má povinnosť označenie monitorovaného priestoru zabezpečiť na inom vhodnom mieste tak, aby bola zreteľnosť označenia zachovaná (aj viditeľná z miesta vstupu do priestoru).

Za nedostatočné (nevýrazné, nezreteľné) je možno považovať umiestnenie označenia monitorovaného priestoru do spodného alebo horného rohu preskleného výkladu (napr. obchod); umiestnenie označenia do priestoru zarasteného bujnou vegetáciou (napr. vstup do parku); umiestnenie označenia určitej veľkosti/ zreteľnosti, ktoré je v neprimeranej vzdialenosti od miesta vstupu do monitorovaného priestoru, a teda označenie nie je viditeľné (pomer vzdialenosti umiestnenia k veľkosti označenia).

2. OZNAČENIE MONITOROVANÉHO PRIESTORU Z POHĽADUDOTKNUTEJ OSOBY

Prevádzkovateľ by mal pri označení monitorovaného priestoru zohľadniť dotknuté osoby (napr. chodec, vodič, cyklista, korčuliar), nachádzajúce sa v monitorovanom priestore a zvoliť formu označenia priestoru tak, aby označenie monitorovaného priestoru bolo pre dotknuté osoby reálne viditeľné.

Viditeľnosť je možné zaistiť najmä použitím výrazných farieb (napr. žltá, čierna, červená, reflexné farby), výberom vhodných znakov obsahujúcich informáciu (napr. písmo, piktogram alebo ich kombinácia) a zvolením vhodnej veľkosti znakov i samotného označenia tak, aby bola informácia ľahko čitateľná a jednoznačne zrozumiteľná.

Najmä, nie však výlučne pri vodičoch motorových vozidiel je potrebné vziať do úvahy charakter monitorovaného priestoru a maximálnu rýchlosť, aká je v danom priestore povolená (napr. obecná komunikácia, lesná cesta a pod.).

Ak je monitorovaným priestorom prístupným verejnosti verejná komunikácia, je potrebné ju označiť tak, aby dotknuté osoby (napr. vodiči a ich spolujazdci a osoby oprávnené na pohyb po komunikácii) mali reálnu možnosť toto označenie vidieť, ak sa budú v danom úseku pohybovať maximálnou povolenou rýchlosťou, a to aj za zhoršených poveternostných podmienok zníženej viditeľnosti (napr. noc, šero, sneženie, hustý dážď, hmla).

3.OZNAČENIE MONITOROVANÉHO PRIESTORU Z HĽADISKA JEDNOZNAČNOSTI

S ohľadom na charakter monitorovaného priestoru by mal prevádzkovateľ zvážiť, či na označenie monitorovaného priestoru použije samostatne iba piktogram, iba text alebo kombináciu oboch typov označenia.

Príklad 1: monitorovaným priestorom prístupným verejnosti je verejný park

– monitorovaný priestor prístupný verejnosti: verejný park,
– dotknuté osoby: napr. chodci, cyklisti a korčuliari (prevádzkovateľ by mal zohľadniť použitie textu, piktogramu alebo ich kombinácie tak, aby dotknutá osoba informáciu o monitorovaní priestoru mala možnosť reálne zachytiť zmyslami v priebehu chôdze, jazdy na bicykli, jazdy na korčuliach),
– označenie priestoru ako monitorovaného by malo byť v mieste každého štandardného vstupu do tohto parku; iniciatívne zo strany prevádzkovateľa môže byť označenie priestoru ako monitorovaného, aj v rámci samotného monitorovaného priestoru (napr. z dôvodu jeho rozľahlosti, členitosti).

Príklad 2: monitorovaným priestorom prístupným verejnosti je obecná ulica

– monitorovaný priestor prístupný verejnosti: obecná ulica, do ktorej majú prístup automobily s maximálnou povolenou rýchlosťou 50 km/h a chodník pre chodcov po oboch stranách ulice,
– dotknuté osoby: napr. chodci, cyklisti, vodiči motorových vozidiel a ich spolucestujúci; (odporúčané označenie vo výške očí dospelej osoby v takej veľkosti a zreteľnosti zobrazenia textu / piktogramu / oboch, aby napr. aj vodiči idúci obecnou ulicou maximálnou povolenou rýchlosťou mali reálnu možnosť reálne zaregistrovať informáciu, že vstupujú do monitorovaného priestoru),
– označenie priestoru ako monitorovaného: na každom mieste štandardného vstupu do monitorovaného priestoru.

Príklad 3: monitorovaným priestorom je obec

– monitorovaný priestor prístupný verejnosti: celá obec – všetky jej ulice; len časť obce – niektoré ulice; hlavný ťah obcou (hlavná cesta),
– dotknuté osoby: osoby nachádzajúce sa v monitorovanom priestore (napr. chodci, cyklisti, vodiči motorových vozidiel),
– označenie priestoru ako monitorovaného:
ad. a) ak je monitorovaná celá obec – všetky ulice a verejné priestranstvá obce: v tomto prípade odporúčame, aby obec, ako prevádzkovateľ kamerového informačného systému, zreteľne označila každú ulicu a verejné priestranstvo v oblastiach vstupov / výstupov do a z týchto priestranstiev samostatne;
ad b) ak je monitorovaná len časť obce, napríklad niektoré ulice: v tomto prípade odporúčame, aby obec, ako prevádzkovateľ kamerového informačného systému, zreteľne označila každú ulicu v oblasti vstupu / výstupu do a z nej samostatne;
ad c) ak je monitorovaný výlučne hlavný ťah obcou: – v tomto prípade odporúčame, aby obec, ako prevádzkovateľ kamerového informačného systému, zreteľne označila vstup a výstup z monitorovaného priestoru (napr. pri vstupe a výstupe z obce / začiatok a koniec obce vyznačený orientačnými tabuľami obce, určujúcimi jej začiatok a koniec),

– v prípade, ak je monitorovaná iba časť hlavného ťahu obce, prevádzkovateľom odporúčame, aby označili zreteľne bod, od ktorého sa hlavný ťah skutočne monitoruje a reálne tiež označili bod, ktorým monitorovaný priestor končí (ak nie je monitorovaný celú hlavný ťah obcou, tak označenie napr. v znení „Hlavný ťah obcou je monitorovaný“, je pre dotknutú osobu zavádzajúce).

4. PRÍKLADY OZNAČENIA MONITOROVANÉHO PRIESTORU Z PRAXE

Úrad sa pri svojej činnosti stretáva s rôznymi označeniami monitorovaného priestoru prístupného verejnosti; niektoré sú nevyhovujúce, nie je ich možné akceptovať, iné sú naopak dostatočne zreteľné a požiadavku zreteľnosti spĺňajú nad požadovaný rámec. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov.

5. SPOLOČNE K OZNAČOVANIU PRIESTORU PRÍSTUPNÉHO VEREJNOSTI MONITOROVANÉHO KAMEROVÝM SYSTÉMOM

Prevádzkovateľom by sme radi zdôraznili, že nestačí priestor “iba akokoľvek označiť“, ale označenie má byť zvolené tak, aby plnilo svoju základnú funkciu, ktorou je odovzdanie informácie o monitorovaní dotknutej osobe.

Zodpovednosť za to, že sa informácia k dotknutej osobe dostane včas, teda v okamihu vstupu do monitorovaného priestoru, nesie prevádzkovateľ monitorovacieho kamerového systému.

Z dôvodu právnej istoty dotknutej osoby, je potrebné, aby prevádzkovatelia na nimi zvolenú formu označenia monitorovaného priestoru uviedli aj svoj názov, prípadne kontakt, 7 na ktorom dotknutá osoba získa informáciu o tom, kto kamerový systém prevádzkuje, a kde si môže uplatniť svoje práva, ako dotknutá osoba.

ZÁVER

Snaha chrániť majetok, sledovať dodržiavanie verejného poriadku a snaha o čo najefektívnejšie odhaľovanie kriminality v spojení s potrestaním konkrétnych vinníkov priestupkov, či trestných činov, má za následok nárast zavádzania kamerových monitorovacích systémov. Kamerové systémy teda zasahujú do práv všetkých, ktorí sa v monitorovanom priestore nachádzajú. Označovanie monitorovaného priestoru má byť preto vykonané prevádzkovateľom zreteľne, ako mu to zákon ustanovuje.

PDF Verzia dokumentu

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať :
canex@canex.sk / +421 918 450 870

O spoločnosti CANEX, spol. s r.o.

Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem.

Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

Sme hrdí na to že sme boli od počiatku pri zrode nového segmentu na svetovom trhu – trhu IP kamier. Na Slovensku sme ho z pozície distributéra aj aktívne vytvárali. Dnes je tento trh stále jeden z najrýchlejšie rastúcich na svete.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokMonitorovanie priestoru prístupného verejnosti kamerovým systémom
Ďalší článokMonitorovanie priestorov verejnosti neprístupných
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ