ZDIEĽAŤ

Rýchly rozvoj technológií umožnil prepájanie takmer všetkých častí ľudskej činnosti s informačnými technológiami a ich postupnú automatizáciu. Vplyv na to majú potreba zjednodušovania procesov a tak eliminácia nedostatkov spôsobovaných ľudskými chybami, zvyšujúce sa požiadavky používateľov, ale tak isto aj znižovanie nárokov na technológie. Aj napriek tomu, že sa moderné technológie vytvárajú tak, aby boli čo najjednoduchšie na používanie, je nevyhnutné poznanie princípov fungovania, možnosti a obmedzenia používaných systémov. Výnimkou nie je ani oblasť bezpečnosti. Výraznou jej časťou, ktorá podlieha rýchlemu vývoju sú kamerové bezpečnostné systémy. V súčasnej dobe sa už nejedná len o systémy, ktoré umožňujú vzdialený dohľad, ale môžu pracovať ako plne autonómne systémy, ktoré upozorňujú len na udalosti, ktoré sú pre používateľa podstatné. Výrazný posun v tomto smere umožnila implementácia tzv. inteligencie do kamerových systémov, tiež známa ako video analýza.

O video analýze sa možno rozprávať hlavne v súvislosti s modernými IP kamerovými systémami. Samozrejme, sú aplikácie, ktoré umožňujú vykonávanie video analýzy aj v kombinácii s analógovými kamerovými systémami. To ale vytvára určité obmedzenia, čo môže ovplyvniť výkonnosť systému.

IP kamerové systémy už v dnešnej dobe ponúkajú možnosť zaznamenávania videa vo vysokej kvalite a rozlíšení, ktoré sa neustále zvyšuje. Tak isto vyššia dostupnosť umožňuje vytváranie systémov s množstvom prvkov. Takýto postupný nárast vytvára potrebu implementácie analytických funkcií z pohľadu technologického, ale aj z pohľadu nárokov na používanie systému.

Z pohľadu technológií nárast kvality a počtov jednotlivých prvkov v systéme znamená množstvo dát, ktoré je potrebné spracovať, prenášať a ukladať. To zvyšuje nároky na zariadenia a použité technológie a pri väčších aplikáciách to môže výrazne zvýšiť finančné náklady.

Druhou stránkou je to, že kamerové bezpečnostné systémy môžu zahŕňať množstvo zaznamenávaných scén, ktoré musia byť monitorované. Pre obsluhu systému (operátorov) je sledovanie viacerých scén na monitoroch počas dlhšieho časového úseku náročná činnosť, tak isto ako aj vyhľadávanie informácií zo záznamov. Z praxe vyplýva, že vysoké percento zaznamenaných dát nebolo sledovaných a nikdy ani nebudú prehrané prevažne z dôvodu nedostatku času. Výsledkom môže byť to, že niektoré udalosti a incidenty nemusia byť zachytené a podozrivé správanie nie je rozpoznané včas na zabránenie vzniku kriminálnej činnosti.

To viedlo k vývoju inteligentného videa a jeho implementácií do kamerových systémov. Moderné video analytické systémy sú vyvíjané na to, aby boli schopné napríklad rozpoznávať evidenčné čísla vozidiel, vytvoriť virtuálne hranice chránených objektov, na ktorých prekročenie automaticky upozorní, rozpoznávať tváre a predmety a pod.

Video analýza je proces analyzovania video dát s cieľom ich transformácie na inak využiteľné informácie. Systémy na video analýzu využívajú na analýzu dát získaných zo snímaného obrazu komplexné matematické algoritmy. Typicky sa systémy snažia extrahovať zo snímaných situácií predmety záujmu, zatiaľ čo filtrujú irelevantné aktivity. Systém rozhoduje o tom, či zaznamená udalosť je normálna a nepodstatná alebo má byť označená ako výstraha pre obsluhu kamerového systému (napr. vyhlásený poplach). Tieto systémy majú veľkú výhodu v tom, že môžu pracovať nepretržite 24 hodín denne 7 dní v týždni, čo výrazne zvyšuje pravdepodobnosť detegovania nežiaducich incidentov. Po vyhodnotení situácie ako relevantnej systém môže automaticky spustiť nahrávanie, zároveň upozorniť obsluhu o vzniku nežiaducej udalosti a pod. Video analýza tak môže značne zredukovať požiadavky na technológie ako napríklad šírka pásma alebo úložné zariadenia, oslobodiť obsluhu od neustáleho sledovania obrazu a tak isto zrýchliť vyhľadávanie v zázname.

Každý nový kamerový systém už je vybavený minimálne základnými analytickými funkciami. Medzi ne patrí video detekcia pohybu. Ide o základnú a prevládajúcu aplikáciu video analýzy v kamerových bezpečnostných systémoch.

Systém video detekcie pohybu poskytuje elektronickú alternatívu k operátorom sledujúcim obrazovky na dohľadovom stredisku, pričom upozorní na situácie vyžadujúce pozornosť obsluhy. Detekcia pohybu je založená na softvérových algoritmoch, ktoré rozpoznávajú pohyb na základe porovnávania zmien v obraze po sebe nasledujúcich snímkou. Zaznamenanú zmenu následne analyzujú a na základe súborov rozhodovacích pravidiel rozhodujú o tom či sa jedná o pohyb, alebo nie. Medzi rozhodovacie pravidlá môže patriť veľkosť alebo tvar zaznamenaného objektu (zmeny), dĺžka trvania zmeny a množstvo ďalších. Systém video detekcie pohybu je tiež nazývaný detekcia aktivity. Ide o funkciu, ktorá je základom aj pre ďalšie vyspelejšie video analytické funkcie ako napr. počítanie ľudí, sledovanie pohybu v obraze (auto tracking), prekročenie línie, sledovanie objektov apod. Spôsob, ako systém detekcie pohybu pracuje, ovplyvňuje množstvo faktorov. Od základných, ktoré sú spôsobované samotným prostredím, cez spôsob nastavenia video detekcie pohybu v systéme, po vývojový stupeň technológie. Moderné systémy umožňujú viac nastavení a využívajú prepracovanejšie algoritmy, ktoré spresňujú fungovanie detekcie pohybu, eliminujú nežiaduce falošné poplachy a tak umožňujú lepšie prispôsobenie podmienkam.

Vývoj technológií umožňuje rozvoj a implementáciu nových funkcií. Tiež spôsobuje to, že na trhu je dostupných množstvo produktov a výrobcov, ktorí poskytujú cenovo dostupné zariadenia. Medzi produktmi je možné voliť od drahých technológií od renomovaných výrobcov po zariadenia neznámych čínskych výrobcov, ktorých zariadenia majú ich zlomkovú cenu. Na prvý pohľad nemusí byť rozdiel medzi nimi markantný. Každé zariadenie, dokonca aj tie, ktoré sa dajú zadovážiť v nízkych cenách (okolo 20 € za IP kameru), už v súčasnej dobe disponujú video analytickými funkciami. Štandardom je spomínaná video detekcia pohybu. Okrem detekcie pohybu však tieto systémy umožňujú funkcie ako sledovanie trasy objektu v zornom poli (auto tracking), prekročenie línie ale aj pokročilejšie ako rozpoznávanie tváre alebo evidenčných čísel vozidiel.

Avšak cena sa môže výrazne odraziť na kvalite. Pri niektorých produktoch je to vidieť okamžite, už len pri fyzickom kontakte so zariadením, kedy je cítiť rozdiel v použitých povrchových materiáloch a prevedení. Je preto možné predpokladať, že aj prevedenie elektronických a iných súčiastok bude nižšej kvality. To sa môže odraziť ako na dĺžke funkčnosti zariadenia, tak aj na vlastnostiach systému.

Rozvoj video analýzy
Softvér s možnosťou nastavenia viacerých parametrov citlivosti veˇkosti objektu a detekčných zón.

Znížená kvalita sa môže odraziť na funkčnosti kamerového systému rôznymi spôsobmi. Na kamerových systémoch je základom optický systém a redukcia jeho kvality má vplyv na akékoľvek ďalšie spracovanie a vyhodnocovanie obrazu. Ďalej sa to môže odraziť na softvére, ktorý kamera využíva k spracovaniu obrazu a analýze, rýchlosti akou je systém schopný pracovať. Taktiež je rozdiel, ako je systém ovládaný a aké možnosti nastavovania poskytuje. Na obrázkoch sú znázornené možné spôsoby nastavovania funkcie video detekcie pohybu v rôznych zariadeniach. Niektoré poskytujú iba základné nastavenia funkcie len zvýšením jej citlivosti využitím jedného parametra a možnosti nastavenia veľkosti detekčnej zóny. Lepšie systémy umožňujú viacero nastavení ako citlivosť, veľkosť detegovaného objektu, veľkosť zóny v obraze, ktorá bude snímaná, čo poskytuje možnosť lepšieho prispôsobenia systému podmienkam. Umožňujú vytvorenie viacerých zón s rôznou citlivosťou. Potom sú vysoko profesionálne systémy, ktoré umožňujú aj pokročilé nastavenia ako eliminácia stálych pohybov (napr. pohyb rastlinstva), alebo ignorovanie objektov pohybujúcich sa v zornom poli menej ako stanovená doba, trvanie poplachu počas celej doby výskytu objektu v zornom poli, aj keď sa už nepohybuje a pod.

Rozvoj video analýzy
Softvér s možnosťou pokročilých nastavení viacerých parametrov (oblasť, citlivosť veľkosť objektu, dĺžka pohybu v zóne, ignorancia kývajúcich sa predmetov a pod.).

Problém rozlíšiť zariadenia môže nastať v prípade zariadení, ktoré sa navonok javia veľmi podobne, funkcionalita je tak isto na podobnej úrovni a kvalita prevedenia je na pohľad dobrá. Rozdiel môže byť vo výkone zariadenia, a to pri niektorých aplikáciách môže byť zásadný problém. Tak isto lacnejšie zariadenia nemusia dosahovať parametre, ktoré uvádzajú výrobcovia v ich technickej špecifikácií alebo sa prípadne nedostatky začnú prejavovať až po určitej dobe prevádzky kamerového systému.Po výbere správneho kamerového bezpečnostného systému je potrebné zvládnuť aj jeho nastavenie. To by malo poskytovať požadovanú funkcionalitu, čo vyžaduje prispôsobovanie pracovným podmienkam. Nastavovanie kamerového bezpečnostného systému by malo začínať už v projektovej časti (správne navrhnúť pozície a rozmiestnenie kamier a pod.). Nastavovanie systému by malo rešpektovať technické predpisy venované tejto oblasti. Ide o európske technické normy skupiny 50132 Poplachové systémy.

Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách, ktoré sú postupne nahrádzané novšími normami skupiny 62676 Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách.Implementácia požiadaviek technických predpisov, ktoré sú doplnené o profesionálne zručnosti pri nastavaní by mali zaručiť vytvorenie kamerového systému, ktorý spĺňa požiadavky investora a zároveň maximálne využitie jeho vlastností. Pri navrhovaní a vytváraní kamerových bezpečnostných systémov je dôležité poznať obmedzenia samotného systému a zároveň vplyvy rôznych parametrov na výkon systému.

Jedine ich správnym zohľadnením je možné vytvárať systémy tak, aby vykonávali funkcie, ktoré sú od nich požadované. V neposlednom rade je potrebné dávať pozor na to, s akými technológiami sa pracuje a poznať ich limity. Vývoj umožnil znižovanie nákladov a rozširovanie aj bezpečnostných technológií. Je potrebné si však uvedomiť, že sa jedná o oblasť bezpečnosti, preto je na zváženie, aké technológie sa používajú. Implementácia nevhodnej technológie môže vytvoriť len mylný pocit bezpečnosti a jej nedostatočnosť sa prejaví až po vzniku nežiaducich udalostí.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokAXIS predstavuje technológiu laserového ostrenia pre dohľadové PTZ kamery
Ďalší článokHanwha Techwin uzatvára Globálne Partnerstvo so spoločnosťou ImmerVision
Obchodná spoločnosť CANEX, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 v Bratislave. Od prvých rokov pôsobenia sa zamieravala na počítačové siete a distribúciu IP technológií. V roku 1996 po získaní distribučnej zmluvy s firmou AXIS communications AB sa rozhodla špecializovať na IP video monitorovacie systémy a vlastný vývoj programového vybavenia pre IP video monitoring pod značkou WatchSystem. Od začiatku sme na Slovensku formovali a vytvárali mladý, ale dynamicky rozvíjajúci sa trh s IP kamerami a IP security riešeniami. Dnes je tento trh jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. V súčasnosti našim partnerom ponúkame najširšie služby na Slovenskom trhu v oblasti IP security videa, od návrhu projektov, cez zákazkový vývoj softvéru až po školenia a poradenstvo.

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ